Regulamin usługi "ManiaSMS"


§1. Definicje
 1. Serwis (ManiaSMS) - platforma umożliwiająca wysyłanie wiadomości SMS dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników pod adresem http://maniasms.pl.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zarejestrowane konto w Serwisie.
 3. Konto - indywidualny profil użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Serwisu.
 4. Dane - wszelkie dane dostarczane Usługodawcy w trakcie rejestracji Użytkownika lub korzystania z Serwisu, jak również w przesyłanej Usługodawcy wiadomości SMS. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Danych.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu
 2. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu to przeglądarka internetowa IE 6.0 lub wersje wyższe; albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 2.0 lub wersjach wyższych.
§3. Rejestracja Użytkowników, Dane
 1. Osoba fizyczna będąca Użytkownikiem oświadcza, że jest pełnoletnia lub korzysta z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane:
  • nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  • nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej ani też dóbr osobistych;
  • nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
  • nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  • nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
  • nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
 3. Usługodawca informuje, że przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz odbiorców wiadomości SMS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik rejestrując konto wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Usługodawce zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Usługodawca informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
§4. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Zarejestrowany użytkownik, posiadający Konto w Serwisie uzyskuje możliwość wysyłania wiadomości SMS
 2. Zabrania się wykorzystania Serwisu w sposób niezgodny z polskim oraz europejskim prawem.
 3. Zabrania się rozsyłania treści obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z prawem Państwa do którego wiadomość jest kierowana.
 4. Zabrania się wykorzystywania w polu nadawcy nazw firm, osób oraz cudzych numerów telefonów, do których Użytkownik nie posiada prawa.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do wysyłania SPAMu.
 6. W przypadku naruszenia zasad zapisanych w §4 pkt 2 - §4 pkt 5, Usługodawca może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika
§5. Gwarancja
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki wiadomości SMS przebiegały prawidłowo.
 2. Usługodawca stale monitoruje prawidłowe działanie platformy, a w przypadku awarii jednej z sieci pozwoli na dostarczenie wiadomości przez inną alternatywną sieć.
 3. Serwis jest stale monitorowany i chroniony przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia wiadomości SMS końcowemu odbiorcy ani za prawidłowe rozliczenie transakcji przez operatorów GSM, a jedynie za dostarczenie SMS do właściwego operatora GSM.
 5. Usługodawca umożliwia, ale nie gwarantuje doręczenia wiadomości do odbiorcy w następujących sytuacjach:
  • Odbiorca wiadomości miał wyłączony telefon
  • Skrzynka odbiorcza SMSów w telefonie odbiorcy była przepełniona
  • Odbiorca był poza zasięgiem sieci GSM
  • Numer telefonu odbiorcy został przeniesiony do innego operatora
  • Telefon odbiorcy był zalogowany do innej sieci (znajdował się w roamingu)
§6. Odpowiedzialność
 1. Jakiekolwiek próby włamania na strony internetowe, uzyskanie dostępu do Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, wykorzystywanie bramki w sposób naruszający prawo mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia stosowne kroki prawne ze strony Usługodawcy, bądź właściwych organów.
 2. Pełna odpowiedzialność za rodzaj lub charakter treści wysyłanych wiadomości i pola nadawcy spoczywa na Użytkowniku.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła dostępu do Serwisu;
  • przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Na stronie "Polityka prywatności" dostępnej w stopce serwisu, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Usługodawca zobowiązuje się udostępnić dane użytkownika odpowiednim organom ścigania.
§7. Reklamacje
 1. Użytkownik powinien kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności wyłącznie na adres admin [at] maniasms [dot] pl
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Usługodawca zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika, wówczas czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Usługodawcę.
§8. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w chwili jego zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.